New Product Design

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยความร่วมมือในโครงการวิจัยเรื่องการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทสมุนไพร สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดอ่างทอง) โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม : 2560 ทำให้ได้สินค้าใหม่ 2 ผลิตภัณฑ์  ภายใต้แบรนด์ชื่อ NaraiPlas ,Narai PatchNo comments:

Post a Comment