Thursday, February 15, 2018

ผศ.ประชิด ทิณบุตร นำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เรื่องการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทสมุนไพร

ผศ.ประชิด ทิณบุตร นำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เรื่องการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทสมุนไพร สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดอ่างทอง) ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไร่สานฝัน ไร่ทหารสานประชา และร้านดีเจจีจี้ เพื่อการสรุปประเมิน และให้มีส่วนร่วมพิจารณาตัดสินใจ ณ บริเวณ ร้าน Farm Outlet ของชุมชนตำบลพัฒนานิคมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี วันที่ 15/2/2561


Monday, January 8, 2018

ผศ.ประชิด ทิณบุตร นำเสนอผลงานออกแบบตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สมุนไพรนารายณ์

ผศ.ประชิด ทิณบุตร นำเสนอผลงานออกแบบตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สมุนไพรนารายณ์พลาส โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี แก่คุณพนมพร ผู้ประกอบการไร่สานฝัน  ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี 21/12/2560


ผศ.ประชิด ทิณบุตร เยี่ยมชมกิจการและสินค้าของไร่สานฝัน ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จ.ลพบุรี และบริษัทสานฝันออร์แกนิค จำกัด

เยี่ยมชมกิจการและสินค้าของไร่สานฝัน ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จ.ลพบุรี และบริษัทสานฝันออร์แกนิค จำกัด โดยมีคุณพนมพร ให้ความรู้เรื่องการผลิตสมุนไพรเชิงพาณิชย์ ประกอบกิจการ: ผลิตน้ำมันและไขมันที่ได้จากการบีบเมล็ดวัตถุดิบจากพืชให้บริสุทธิ์ เช่น รำข้าว งา ทานตะวัน และเมล็ดพืชที่ให้น้ำมันจำพวกที่อื่น ๆ สถานที่ตั้ง: 110 หมู่ 6 ต.นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000